Espais privats d’ús públic

13 febrer 2011

La situació dels espais lliures del sector de la Zona Esportiva, concretament els situats a la part del darrere de les vivendes del Passeig Lluís Muncunill és un dels problemes a resoldre en el nostre barri.

En un altre article hem transcrit literalment del Pla d’Ordenació Municipal (POUM) les descripcions de les categories del les dues classes d’espais privats (P11 i P12)

En la filosofia del Pla Parcial d’Ordenació de Can Roca I degut a la singularitat del la peatonalitat del Passeig Lluis Muncunill s’havia previst la utilització d’aquests espais com a aparcament en superfície per a ús de tots els veïns del barri així com per a facilitar l’aparcament dels possibles clients dels locals comercials del passeig atès que els mencionats espais estàven definits com a Espais lliures privats comunitaris amb servitud pública, segons la normativa del Pla Parcial d’Ordenació de Can Roca I, aprovat definitivament pel Ple Municipal del 29 de març de 1990.

Posteriorment  la revisió del Pla Parcial realitzada l’any 2003, va donar lloc al vigent  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)  en el que aquests espais lliures es defineixen amb la clau P12 (espais verds privats) fet que és una contradicció amb la realitat física d’aquests espais, que no són verds, sinó que són espais asfaltats i que sempre han estat utilitzats com a aparcament lliure en superfície d’acord amb la normativa del primigeni Pla Parcial d’Ordenació de Can Roca, vigent quan es van urbanitzar aquest espais.

A conseqüència d’aquest canvi i emparant-se que amb la normativa de la clau P12, no es fa esment de la servitud pública que sí reflectia el Pla Parcial Can Roca I, una mancomunitat de propietaris demana permís a l’Ajuntament per instalar una pilona per transformar un espai fins aleshores públic en un aparcament privat. Aquest permís els va ser concedit i es va procedir al seu tancament. (En l’actualitat aquesta pilona no funciona per trobar-se averiada).

Amb aquest antecedent, una altra comunitat va decidir tancar un altre espai del sector, a la qual cosa aquesta Associació de Veïns a instàncies d’una altra comunitat que reclamava la propietat de part de la superfície que es pretenia tancar, va intercedir a que no s’efectués aquest tancament fins que no és disposés del pertinent permís municipal definitiu;  aleshores es va iniciar un contenciós i la situació actual es troba pedent de sentència judicial.

Amb l’objectiu de trobar la millor solució per a tots aquests problemes que fan que mentre va passantel temps la zona es deteriori cada dia més l’Associació de Veïns va demanar a l’Ajuntament per que emitís un informe jurídic de la situació cadastral de cada comunitat envers els espais lliures que envolten els edificis. Informe que un cop redactat es va lliurar a cada una de les Comunitat de Propietaris de tot el Passeig Lluís Muncunill.

L’informe a més de descriure detalladament  la situació juridico-cadastral de cada comunitat respecte als espais comuns, finalitzava amb una proposta de l’Ajuntament a cada comunitat, en la que es demana la cessió dels espais per tal de gestionar-los i fer-se càrrec de la seva conservació, cosa que no pot fer actualment ja que es tracten d’espais de titularitat privada.

A dia d’avui, que nosaltres tinguem coneixement, són molt poques comunitats de propietaris que hagin donat  algun tipus de resposta a la proposta municipal.

Des d’aquest espai demanem a les comunitats de propietaris implicades que no demorin les seves respostes i ens oferim una vegada més per a solucionar un tema que és prou important per les futures actuacions sobre la zona i concretament sobre el Passeig Lluis Muncunill, que no voldriem que pogués perdre de cap manera la seva singular condició de peatonal. Els veïns tenim la paraula per poder canviar una situació que a hores d’ara no es pot continuar mantenint.

 

 

 

 

Definició dels espais

12 febrer 2011

Condicions d’ordenació i ús dels Sòls privats de servitud pública (P11)

  1. Els sòls privats de servitud pública sorgeixen generalment a partir de la tramitació i execució de planejaments derivats per la qual cosa les condicions d’ordenació i ús seran les que en els mateixos es contemplin.
  2. De forma general són espais que en el subsòl tenen algun ús privat i que en la superfície complementen algun altre tipus de sistema d’espais lliures, de tal manera que en absència de la regulació que es pugui establir en el planejament derivat, l’ordenació d’aquests espais s’ajustarà a les condicions de l’altre sistema d’espais lliures al que complementen.
  3. Pel que fa al règim que s’estableixi en el subsòl, s’estarà al que es determini en el planejament deerivat corresponent, que en general es tractarà d’usos d’aparcament, garatge o magatzem. 

 

12. Condicions d’ordenació i ús dels espais verds privats (P12)

Per la pròpia naturalesa i origen d’aquests espais aniran molt vinculats a les edificacions del seu entorn. En general es procurarà la dominància de l’arbrat i de les espècies vegetals. En el conjunt a més de les determinacions generals dels espais lliures, aquests espais per la seva condició de servei a les edificacions hauran de complir amb les següents condicions:

  1. S’admenten els vials d’accés rodat restringit als àmbits d’edificacions envoltants, amb una superfície màxima que no faci perdre els caràcter d’espai lliure a la superfície urbanitzada.
  2. Es procurarà que l’estacionament en superfície no representi més d’un deu per cent (10%) de la seva superfície.
  3. S’admeten els usos d’aparcament en plantes subterranis garantint unes condicions que permetin la vegetació de la part superior. Les condicions de l’execució de l’aparcament seran les mateixes que les establertes per les places.

 

Replantació d’arbres

30 gener 2011

Estem observant que s’està substituint els arbres morts i tallats al sector del Poble Nou Zona Esportiva; hem de suposar que es continuarà amb els arbres de la resta dels carrers, per exemple: 

C/. Dibuixant Avellaneda, 59, 87 i 107
Plaça Montserrat Alavedra
C/. Doctor Cistaré, 57 i 162
C/. Jocs Olimpics, 33
C/. Sometent Castella, 158
C/. Campiones Olimpiques, davant de FUPAR
C/. Ancianitat, 94
C/. Sometent Castella, 159
 
A la Plaça Monserrat Alavedra els abres morts es tallen a ran de terra. (des de fa 8 anys s’han perdut més de 21 arbres), aquesta setmana s’han plantat 6, el 28,6%; sembla broma de mal gust.