Espais privats d’ús públic

La situació dels espais lliures del sector de la Zona Esportiva, concretament els situats a la part del darrere de les vivendes del Passeig Lluís Muncunill és un dels problemes a resoldre en el nostre barri.

En un altre article hem transcrit literalment del Pla d’Ordenació Municipal (POUM) les descripcions de les categories del les dues classes d’espais privats (P11 i P12)

En la filosofia del Pla Parcial d’Ordenació de Can Roca I degut a la singularitat del la peatonalitat del Passeig Lluis Muncunill s’havia previst la utilització d’aquests espais com a aparcament en superfície per a ús de tots els veïns del barri així com per a facilitar l’aparcament dels possibles clients dels locals comercials del passeig atès que els mencionats espais estàven definits com a Espais lliures privats comunitaris amb servitud pública, segons la normativa del Pla Parcial d’Ordenació de Can Roca I, aprovat definitivament pel Ple Municipal del 29 de març de 1990.

Posteriorment  la revisió del Pla Parcial realitzada l’any 2003, va donar lloc al vigent  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)  en el que aquests espais lliures es defineixen amb la clau P12 (espais verds privats) fet que és una contradicció amb la realitat física d’aquests espais, que no són verds, sinó que són espais asfaltats i que sempre han estat utilitzats com a aparcament lliure en superfície d’acord amb la normativa del primigeni Pla Parcial d’Ordenació de Can Roca, vigent quan es van urbanitzar aquest espais.

A conseqüència d’aquest canvi i emparant-se que amb la normativa de la clau P12, no es fa esment de la servitud pública que sí reflectia el Pla Parcial Can Roca I, una mancomunitat de propietaris demana permís a l’Ajuntament per instalar una pilona per transformar un espai fins aleshores públic en un aparcament privat. Aquest permís els va ser concedit i es va procedir al seu tancament. (En l’actualitat aquesta pilona no funciona per trobar-se averiada).

Amb aquest antecedent, una altra comunitat va decidir tancar un altre espai del sector, a la qual cosa aquesta Associació de Veïns a instàncies d’una altra comunitat que reclamava la propietat de part de la superfície que es pretenia tancar, va intercedir a que no s’efectués aquest tancament fins que no és disposés del pertinent permís municipal definitiu;  aleshores es va iniciar un contenciós i la situació actual es troba pedent de sentència judicial.

Amb l’objectiu de trobar la millor solució per a tots aquests problemes que fan que mentre va passantel temps la zona es deteriori cada dia més l’Associació de Veïns va demanar a l’Ajuntament per que emitís un informe jurídic de la situació cadastral de cada comunitat envers els espais lliures que envolten els edificis. Informe que un cop redactat es va lliurar a cada una de les Comunitat de Propietaris de tot el Passeig Lluís Muncunill.

L’informe a més de descriure detalladament  la situació juridico-cadastral de cada comunitat respecte als espais comuns, finalitzava amb una proposta de l’Ajuntament a cada comunitat, en la que es demana la cessió dels espais per tal de gestionar-los i fer-se càrrec de la seva conservació, cosa que no pot fer actualment ja que es tracten d’espais de titularitat privada.

A dia d’avui, que nosaltres tinguem coneixement, són molt poques comunitats de propietaris que hagin donat  algun tipus de resposta a la proposta municipal.

Des d’aquest espai demanem a les comunitats de propietaris implicades que no demorin les seves respostes i ens oferim una vegada més per a solucionar un tema que és prou important per les futures actuacions sobre la zona i concretament sobre el Passeig Lluis Muncunill, que no voldriem que pogués perdre de cap manera la seva singular condició de peatonal. Els veïns tenim la paraula per poder canviar una situació que a hores d’ara no es pot continuar mantenint.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *