Definició dels espais

12 febrer 2011

Condicions d’ordenació i ús dels Sòls privats de servitud pública (P11)

  1. Els sòls privats de servitud pública sorgeixen generalment a partir de la tramitació i execució de planejaments derivats per la qual cosa les condicions d’ordenació i ús seran les que en els mateixos es contemplin.
  2. De forma general són espais que en el subsòl tenen algun ús privat i que en la superfície complementen algun altre tipus de sistema d’espais lliures, de tal manera que en absència de la regulació que es pugui establir en el planejament derivat, l’ordenació d’aquests espais s’ajustarà a les condicions de l’altre sistema d’espais lliures al que complementen.
  3. Pel que fa al règim que s’estableixi en el subsòl, s’estarà al que es determini en el planejament deerivat corresponent, que en general es tractarà d’usos d’aparcament, garatge o magatzem. 

 

12. Condicions d’ordenació i ús dels espais verds privats (P12)

Per la pròpia naturalesa i origen d’aquests espais aniran molt vinculats a les edificacions del seu entorn. En general es procurarà la dominància de l’arbrat i de les espècies vegetals. En el conjunt a més de les determinacions generals dels espais lliures, aquests espais per la seva condició de servei a les edificacions hauran de complir amb les següents condicions:

  1. S’admenten els vials d’accés rodat restringit als àmbits d’edificacions envoltants, amb una superfície màxima que no faci perdre els caràcter d’espai lliure a la superfície urbanitzada.
  2. Es procurarà que l’estacionament en superfície no representi més d’un deu per cent (10%) de la seva superfície.
  3. S’admeten els usos d’aparcament en plantes subterranis garantint unes condicions que permetin la vegetació de la part superior. Les condicions de l’execució de l’aparcament seran les mateixes que les establertes per les places.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *