L’Ajuntament amenaça l’Agència de l’Aigua amb un contenciósEl Consistori ha formulat un requeriment a l’ACA per tal que executi els treballs de manteniment de les rieres que té pendents

L’Ajuntament de Terrassa ha formulat un requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sol·licitant l’execució dels treballs de manteniment de les rieres que té pendents a la ciutat, en els trams on la pròpia ACA va valorar que hi havia risc d’inundació en el seu escrit de març de 2012, i per tant, on era prioritari actuar, concretament a la Riera del Palau i a la Riera de Les Arenes.

Així mateix, l’Ajuntament ha rebutjat la petició de l’ACA de cofinançament d’aquestes actuacions, ja que “el manteniment i preservació de les rieres és competència de la Generalitat de Catalunya”, tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei d’Aigües de Catalunya. A més, el Consistori afirma que “la normativa catalana regula que la conservació de les lleres és un dels objectius de planificació hidrològica que ha de ser finançat amb el cànon de l’aigua que l’ACA cobra directament entre la ciutadania i les empreses”.

El requeriment que ha presentat l’Ajuntament de Terrassa és el pas previ a la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant la negativa de l’ACA d’assumir el 100% del cost de les actuacions pendents a la nostra ciutat. L’Ajuntament va rebre, el 25 de febrer passat, una carta del director de l’ACA sol·licitant el compromís municipal de finançar la meitat dels treballs previstos a la Riera de Les Arenes per a aquest any, com a condició necessària per iniciar la seva tramitació.

En aquest punt de la ciutat, està previst fer una aclarida d’arbres i de vegetació, actuació inclosa al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques per al període 2012-2013 aprovat el juny de 2012 pel Consell d’Administració de l’ACA. En el requeriment realitzat, l’Ajuntament de Terrassa reclama a l’ACA que porti a terme aquest projecte a la Riera de Les Arenes, especialment en els trams en què hi ha més acumulació d’arbres i de vegetació, per tal de garantir el correcte funcionament hidràulic d’aquest espai fluvial.

A la Riera del Palau
En aquesta darrera carta de l’ACA, no es fa cap referència a la petició de l’Ajuntament de Terrassa d’ampliar els treballs realitzats l’any passat a la Riera del Palau. Amb aquesta actuació, no es va recuperar totalment la secció de desguàs del tram on l’ACA valorava que hi havia risc d’inundació en un escrit de 14 de març de 2012 i que, per tant, era prioritari actuar.

Davant d’aquest fet, l’Ajuntament de Terrassa va demanar, el novembre de 2012, que l’ACA assumís una actuació complementària a la Riera del Palau per evitar els riscos d’inundació. Al gener d’aquest any, l’ACA va adreçar una carta de resposta a l’Ajuntament informant que es valoraria aquesta petició, en funció de les disponibilitats pressupostàries i dels acords del Consell d’Administració. Així mateix, el 29 de gener es va fer una inspecció per part dels tècnics municipals i de l’ACA per valorar el volum de terres
pendents de retirar per poder recuperar la secció de desguàs del tram de la Riera del
Palau. En aquesta visita, també es va comprovar els trams de tres rieres de la ciutat
que presenten actualment problemes d’erosió on es podrien abocar les terres pendents de retirar en aquest tram de la Riera del Palau.

Després d’aquestes gestions i de la visita tècnica, l’Ajuntament de Terrassa ha rebut
la carta de l’ACA recordant l’actuació realitzada l’any 2012 a la Riera del Palau, però
sense manifestar cap compromís per fer els treballs complementaris necessaris i
reclamant el cofinançament del projecte pendent a la Riera de Les Arenes. Aquest
fet ha estat valorat per l’Ajuntament com una “negativa de l’ACA a assumir les seves
responsabilitats” i, per aquest motiu, s’ha decidit fer el requeriment previ a la
interposició d’un recurs contenciós administratiu.

A part dels treballs de manteniment prioritaris que s’han reclamat amb aquest
requeriment, també hi ha d’altres actuacions que l’Ajuntament ha sol·licitat a l’ACA al llarg dels darrers anys i que continuen pendents d’executar. Aquest és el cas de la neteja de la vegetació de diversos trams de la Riera de Palau (als barris de La Maurina, La Cogullada, Palau Nord i Can Guitard) i de la part final del Torrent de
Vallparadís (reparació talussos i retirada de vegetació). També s’ha demanat que es
facin actuacions puntuals a la Riera de Gaià, al Torrent de la Grípia i al Torrent
Mitger.