CRlTERlS DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, MANTENIMENT I, ACCESSlBlLlTAT DEL PASSEIG LLUÍS MUNCUNILL.

El Passeig Lluís Muncunill presenta actualment, al cap de més de quinze anys de la seva construcció, diferents aspectes que requereixen una correcció de determinats elements de la seva urbanització mitjançant I’execució de les operacions de
manteniment i de reposició.