ALEGACIONES AL PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN COLOMER- TORRENT MITGER (PP-CCO001).

presentada en el Ayuntamiento de Terrassa, nº 101733 del 29 noviembre del 2011

Attachment: Document (13.81 kb)