PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT PER ADEQUAR LA PART POSTERIOR DE MARIÀ BENLLIURE-JOSEP LLIMONA

ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA, L’AVV POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA I ELS VEÏNS DEL SECTOR, PER ADEQUAR L’ÀMBIT DE LA ZONA SITUADA EN LA PART POSTERIOR DE LES VIVENDES DELS CARRERS MARIÀ BENLLIURE-JOSEP LLIMONA PER ON TRANSCORRE EL COL.LECTOR DEL TORRENT MITGER I LA “MUNTANYETA DE CAN BOADA”

Aquest àmbit de Poble Nou és el més degradat de tot el barri, atès que no disposa de les mínimes condicións urbanísticas; és tracta d’una zona de terra, sense asfaltar, travessat pel col.lector del Torrent Mitger i llindant amb les terres sense arbres i de forta pendent de la Muntanyeta de Can Boada, i que degut a la manca de vegetació s’hi aboquen les aigües pluvials; constituïnt una permanent amenaça per les vivendes d’aquest sector del Poble Nou.
Els soterranis d’aquestes vivendes l’any 1994 van resultar fortament afectats per una greu inundació provocada per les aigües pluvials; des de llavors l’AVV Poble Nou-Zona Esportiva, amb el recolzament de la totalitat dels veïns del sector, hem reivindicat en numeroses ocasions i de forma reiterada, tant verbalment com per escrit, als responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament de Terrassa, la necessitat imperiosa d’efectuar Obres d’Adequació de la zona, sense cap mena de resultat; això és degut, segons l’Ajuntament, a que la seva adequació forma part de la urbanització del Pla Parcial de Can Marcet, ja que aquest terrenys de la “Muntanyeta” i d’aquest àmbit tocant amb Poble Nou són propietat privada de Can Marcet, i per aquesta causa, no hi hauria una adequació fins que no s’executés l’esmentat Pla Parcial.
El transcurs del temps ha anat demorant aquest Pla Parcial i no és fins l’any 2008 que els seus propietaris enllesteixen la seva redacció i l’Ajuntament l’aproba definitivament i, pocs mesos després aproba inicialment el Projecte d’Obres Bàsiques d’Urbanització.
Per desgràcia pels veïns, tot això coincideix en el temps amb la greu crisi general que estem patint i en particular del sector de la construcció; del que es desprèn que a dia d’avui no hi hagi cap previsió que en un temps relativament immediat es comenci a urbanitzar Can Marcet.
Davant d’aquestes perspectives tan poc esperançadores de ni tan sols saber quan es podrà acondionar aquest àmbit, la nostra entitat va redactar una Instància dirigida a l’Alcalde Sr. Pere Navarro, per exposar-li la necessitat de que l’Ajuntament assumís directament per motius de seguretat totalment justificats, l’acondicionament de la zona que limita directament amb les vivendes de Poble Nou.
El mes de setembre de 2010, l’Alcalde Sr. Pere Navarro, acompanyat pel Regidor del Districte 5è Sr. Xavier Martín i per tècnics municipals, es va reunir amb la nostra Associació i va acceptar la nostra sol.licitud d’unes obres adequades per garantir la seguretat de les vivendes de Poble Nou.
Com a resultat, el mes de desembre passat, la unitat d’Obres Públiques de l’Ajuntament de Terrassa ens va lliurar un Anteprojecte d’Adequació de l’àmbit per tal que els veïns el poguéssin veure i estudiar, amb l’objectiu d’arribar a un acord entre totes les parts.
Seguidament aquesta Associació convoca els veïns a una Reunió Informativa a la qual hi assisteix pràcticament la totalitat dels afectats i manifesten la seva conformitat amb la Proposta Municipal i aquesta Associació comunica al departament d’Obres Públiques el consens existent entre els veïns i la nostra entitat envers la proposta de l’Ajuntament.
A partir d’aquest moment, el Projecte ha de seguir amb els tràmits preceptius: redacció, exposició pública, adjudicació y execució de les obres.
Tenim el compromís municipal de que aquest procés es portarà a terme amb la major brevetat possible, és a dir, en pocs mesos.
El Projecte d’Adequació consistirà en la pavimentació de la part del terreny comprès entre el rasant superior del col.lector del Torrent Mitger i la part posterior de les vivendes dels carrers Marià Benlliure i Josep Llimona i fer un canal de recollida d’aigües pluvials que estarà connectat al col.lector en 4 punts diferents. El paviment no presentarà un pendent uniforme, ja que s’adaptarà el màxim possible a la situació de les vivendes amb l’objectiu d’allunyar les aigües pluvials.
També es plantaran alguns arbres i hem demanat la colocació d’uns bancs per fer de la zona un àmbit agradable per als veïns.
A l’altra banda del col.lector, al sector de la “Muntanyeta” es construirà una canal de recollida d’aigües pluvials connectades al propi col.lector en diversos punts. Aquí el moviment de terres es farà de forma que dificulti el pas de les aigües pluvials fins a les vivendes.

Si voleu veure el projecte està guardat a l’apartat: Documents – projectes